کوچینگ زندگی کودکان (۷تا۹ سال)

پکیج آموزشی +

۲۴ جلسه کلاس آنلاین+

صدور گواهی‌نامه

کوچینگ زندگی کودکان (۱۰تا۱۲ سال)

پکیج آموزشی +

۲۴ جلسه کلاس آنلاین+

صدور گواهی‌نامه

کوچینگ استعداد کودکان (۷ تا ۹ سال)

پکیج آموزشی +

۲۴ جلسه کلاس آنلاین+

صدور گواهی‌نامه

کوچینگ استعداد کودکان (۱۰تا۱۲ سال)

پکیج آموزشی +

۲۴ جلسه کلاس آنلاین+

صدور گواهی‌نامه

پیمایش به بالا