دوره های آموزشی

کوچینگ زندگی

کوچینگ زندگی ویژه ۷ تا ۹ سال

یکشنبه ها ساعت 15 الی 16

کوچینگ زندگی

کوچینگ زندگی ویژه ۷ تا ۹ سال

یکشنبه ها ساعت 15 الی 16

کوچینگ زندگی ویژه ۱۰ تا ۱۲ سال

دوشنبه ها ساعت 15 الی 16

کوچینگ استعداد ویژه ۷ تا ۹ سال

سه شنبه ها ساعت 15 الی 16

کوچینگ استعداد ویژه ۱۰ تا ۱۲ سال

سه شنبه ها ساعت 15 الی 16

پیمایش به بالا